BALIKESİR İVRİNDİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN/ŞARTNAME İVRİNDİ İMAM HATİP ORTAOKULU

İLAN/ŞARTNAME  İVRİNDİ İMAM HATİP  ORTAOKULU

İLAN/ŞARTNAME

İVRİNDİ İMAM HATİP  ORTAOKULU

İlçemiz İvrindi İmam Hatip Ortaokulu Okul Kantini 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhaleKanununun 51-g maddesi gereği pazarlık usulü ile kiraya verilecektir. İhaleaşağıdakişartlarçerçevesinde yapılacaktır:

1.     İhale şartnamesi İvrindi İmam Hatip  Ortaokulu Müdürlüğünden alınabilir. Okul Kantini İvrindi İmam Hatip  Ortaokulu bünyesinde olup, lise öğrencilerine hizmet vermektedir.

2.     İhale pazarlık usulüne göre yapılacaktır. İhaleye tek kişi katılması durumunda da ihale pazarlıkusulüne göre yapılacaktır.

3.     İhale; 19/03/2020  tarihinde Perşembe günü saat14.00'teİvrindi İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4.     İhaleye şahısların kendisi ya da noterden vekâletli vekili katılması gerekmektedir.

5.     İhaleye geçici teminat olarak İvrindi Mal Müdürlüğüneyıllık (9ay) 9x300,00=2.700,00TL muhammen bedelin % 3'ü (81,00 TL) yatırılacak ve dekontu müracaat dosyasıile birlikte okul müdürlüğüne en geç ihale günü saat 10.00'a kadar teslim edilecektir. İhaleye katılma dosyasını zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır.

NOT: İhaleye katılmak isteyen kişi tarafından geçici teminat bedeli  İvrindi Mal Müdürlüğüne yatırılacak.

6.     İhale sonucu tutarının % 6'sı kesin teminat (ihale gününden itibaren ilk üç iş günü içinde) Okul AileBirliğinin hesabına yatırılacaktır.

7.     İhaleyi kazanan kişi kesin teminat yatırmaz ise, geçici teminatı iade edilmeyecek ve ihale yeniden komisyon tarafından belirlenen bir tarihte yapılacaktır.

8.     İhaleyi kazanan kişinin kantin işletmekten vazgeçmesi halinde teminatları iade edilmeyecektir.

9.     İhaleyi kazandığı takdirde kantini bizzat kendisi çalıştıracaktır.

10.  İta amiri, ihale kararını karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylamakta veya iptaletmekte serbesttir.

11.  İhaleyi kazanan kişi ile Okul Aile Birliği arasında Sözleşme imzalanacaktır.

12.  İhaleye Katılacak isteklilerden istenecek Belgeler:

a)    İhaleye katılmak istediğine dair dilekçe

b)    SGK borcu olmadığına dair belge (SGK'dan alınacak)

c)     Vergiborcu olmadığına dair belge(Vergi dairesinden alınacak)

d)    Adli Sicil Kaydı (Savcılıktan veya Kaymakamlıktan alınacak)

e)     Nüfus Cüzdan Fotokopisi

f)     İkametgâh

g)    Sağlık Raporu

h)     Geçici Teminatı ödediğine dair dekont (İvrindi Mal Müdürlüğünden)

i)      Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde yer alan hükümleri taşıdığına dair belge(Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılarda, kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesisahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmamasıdurumunda işyeri açma belgesi, kalfalıkkurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmaşartı aranır.)

j)      Adına kayıtlı okul kantin işletmesiolmadığınaveya Bakkallar ve Bayiler Odasında kaydı olmadığına dair belge (Bakkallar ve Bayiler Odasından)

k)     Oda kaydı bulunan esnaftan, ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge (Esnaf ve Sanatkârlar Odasından)(İhalenin yapılacağı gün ihale komisyonu tarafından internet üzerinden Kamu İhale Kurumu  Yasaklı Sorgulama (EKAP) Sitesi üzerinden yasaklı sorgulaması yapılmaktadır.)

 

 

NOT: İhaleye vekâletname ile katılınmasıhalinde  d, e,f maddelerindeki belgeler hem katılımcı hem de vekil için ayrı ayrı düzenlenecektir.

13.  İhaleye Katılamayacak Kişiler:

a)     İhaleyi yapan idarenin;

 İta amirleri,

İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

    Yukarıdaki bentlerde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derecedâhil) kan ve sıhri hısımları, ortakları (bu şahısların yönetimkurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

b)    Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktanyasaklanmış olanlar.

c)     5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karsı suçlar, millî savunmaya karsı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel DokunulmazlığaKarsı Suçlarbaşlıklı ikinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar ve okul-aile birliklerince kiraya verilen yerlerde istihdam edilemezler.

d)    Daha önce ihaleye katılıp, ihaleyi kazanıp teminat yakıp sözleşme hakkından vazgeçenler.

e)     Halen bir okulun kantinini çalıştırmakta olanlar

f)     Halen kantin çalıştırdığı tespit edildiğinde sözleşmesi tek yönlü fesih edilecektir. Yatırmışolduğu kesin teminat ödenmeyecektir.

g)    Kantin çalıştırırken tek taraflı sözleşmesini feshettiren ve edilenler ihaleye alınmayacaktır.İhaleyi kazansa bile sonradan tespit edilenlerin sözleşmesi tek yönlü feshedilecek olup kesinteminat ödenmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

 

OKUL BİLGİLERİ:                                                                                                                                           

OKULUN ADI VE BULUNDUĞU İLÇE

İVRİNDİ İMAM HATİP ORTAOKULU

ÖĞRENCİ SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMU

NORMAL -128

OKULUN PERSONEL SAYISI

10

KANTİN YERİ VE M2'Sİ

20m2

İHALE ŞEKLİ

2886 İhale Kanunu 35d ve51g Pazarlık Usulü

İHALENİN YAPILACAĞI YER

İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İHALE TARİHİ VE SAATİ

19/03/2020

AYLIK MUHAMMEN BEDEL

300,00TL

YILLIK (9 Aylık)

2.700,00 TL (9*300,00)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

81,00TL

OKULUN ADRESİ VE TELEFONU

7 Eylül Mah. Yazıcıoğlu Cad. No:29İvrindi / Balıkesir

GEÇİCİ TEMİNATIN YATIRILACAĞI YER

İVRİNDİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Meydanı Hükümet Konağı Kat 4 İvrindi / BALIKESİR - 90 266 456 12 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.